anvandarvillkor

Privat          Företag          Manifestet

ANVÄNDARVILLKOR 


Gäller fr.o.m 2018-08-20 och tills vidare.


1. Bakgrund

EventDo tillhandahåller en applikationsbaserad meddelandetjänst som syftar till att förenkla vardagen för människor genom att göra det enklare att komma ihåg sina bokade tider och därmed minska uteblivandet.

Tjänsten innebär att eventDo, efter godkänd registrering av en Användares konto, bl.a. förmedlar elektroniska meddelanden och bokningar (”Händelser”) till Användarens eventDo applikation från de företag, organisationer, myndigheter, kommuner och andra som har valt att ansluta sig till eventDo (”Tjänsteleverantörer”), därefter synkroniseras dem automatiskt med Användarens kalender-applikation i telefonen.


Genom att vara ansluten till eventDo godkänner Användaren att ta emot Händelser från Tjänsteleverantörer som är anslutna till eller kommer att ansluta sig till eventDo. En mer detaljerad beskrivning av Tjänsten och dess funktioner finns tillgänglig via Tjänsten.


2. Allmänt och definitioner

Dessa Allmänna villkor gäller mellan eventDo och sådan fysisk person som använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten, godkänner Användaren att denne tagit del av, förstått och godkänt att bli bunden av dessa Allmänna villkor. Om Användaren inte godkänner att bli bunden av dessa Allmänna villkor, får Användaren inte tillgå eller använda Tjänsten.


” Händelser”

Olika typer av bokningar t.ex. läkartider, verkstadstider eller tid hos frisören.


”Allmänna villkor”

Dessa allmänna villkor.


”Användaren”

Den fysiska person som använder Tjänsten. Användaren är Tjänsteleverantörens kund som bokar tid hos dem, antingen genom att besöka deras webbplats, eller via annan kontakt.


”Användarkonto”

Det personliga konto som skapas när Användaren för första gången registrerar sig i Tjänsten med sitt mobilnummer eller e-legitimation, till exempel BankID.


”Webbsidan”

Webbsidan syftar på www.eventdo.se och andra sidor som ägs av eventDo AB.


”Applikationen”

De mobilapplikationer (app) från vilka Tjänsten tillhandahålls och är åtkomlig för Användaren, till exempel de appar som finns under App store och Play store och som ägs av eventDo AB.


”EventDo”

EventDo syftar alltid på EventDo AB, org.nr. 556847-3499 som företag eller eventDo som tjänst.

”Tjänsteleverantör”

Tjänsteleverantör är den person, företag eller organisation och dess ägare, anställda, partners eller konsulter, som nyttjar eventDo för att skicka bokningar till Användaren.


”Tjänsten”

Den tjänst som tillhandahålls av eventDo för Användaren via Applikationen.


”Tredjepartshemsidor”

Hemsidor som tillhör tredje part och som Tjänsten hänvisar till.


”Integritetspolicy”

EventDos personuppgiftspolicy, som utgör en integrerad del av dessa Allmänna villkor och som finns tillgänglig på Webbsidan och i Applikationen.


3. Villkorsändring

EventDo har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor.


Eventuella ändringar träder i kraft tidigast två (2) månader efter det att:


(i) Användaren tillsänts meddelande om ändringen till sitt registrerade mobilnummer, eller

(ii) Ändringen publicerats på Webbsidan och i Applikationen, eller

(iii) Användaren på annat sätt informerats om ändringen.


Ändringar som är av väsentlig karaktär (t.ex. att eventDo skulle ta betalt för Tjänsten) kräver Användares uttryckliga accept.


4. Registrering av Användarkonto

För att kunna använda Tjänsten måste Användaren registrera ett Användarkonto i Applikationen, samt accepterat dessa Allmänna villkor.


Användarkontot är personligt och får endast användas av Användaren. Begäran om att teckna eller avsluta Tjänsten kopplas till mobilnummret som finns knutet till Användarkontot. Under registreringen krävs det att Användaren uppger sitt korrekta mobilnummer. Användarkontot kan inte överlåtas eller ärvas. Användarkontot förblir aktivt fram till den dagen då:


A. Användaren tar bort sitt Användarkonto,

B. EventDo stänger av Användaren från Tjänsten, eller

C. Tjänsten stängs ner av eventDo.


5. Behandling av personuppgifter

För att eventDo ska kunna tillhandahålla Tjänsten till Användaren behöver eventDo samla in och behandla personuppgifter om Användaren. EventDo är personuppgiftsansvariga för Användarens personuppgifter som behandlas i Tjänsten. Mer information om hur eventDo samlar in och behandlar Användarens personuppgifter finns att läsa i Integritetspolicyn.


6. Tjänsten

Tjänsten är åtkomlig för Användaren via Applikationen. Tjänsten är kostnadsfri och får nyttjas av fysiska personer som har registrerat sig som Användare, när registreringen har bekräftats av eventDo. Eftersom Tjänsten är internetbaserad kan det dock tillkomma trafikavgifter från Användarens operatör.


EventDo har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som eventDo finner lämpligt. EventDo har även rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar i Tjänsten eller i sättet som Tjänsten tillhandahålls.


Tjänsten kan komma att innefatta erbjudanden från eventDo eller dess samarbetspartners. Om Användaren accepterar erbjudande från tredje part gäller tredje parts villkor för sådant erbjudande. Det är Användarens ansvar att läsa och förstå vad externa villkor från tredje part innefattar. EventDo ansvarar för att eventuella erbjudanden i Tjänsten uppfyller eventDos riktlinjer samt inte kan uppfattas som stötande.


7. Användning av Tjänsten

Användaren är ansvarig för de bokningar och avbokningar denne genomför via Tjänsteleverantör. EventDo skall alltid hållas skadelösa för sådana bokningar och avbokningar.


Genom dessa Allmänna villkor erhåller Användaren en icke-exklusiv rätt att få tillgång till och använda Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna villkor. Användaren ska därvid följa de instruktioner som eventDo tillhandahåller för användandet av Tjänsten.


Användaren garanterar att Användaren inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.


Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Användarkonto. Detta gäller således även aktivitet som sker obehörigen. Användaren ska vid misstanke om intrång av obehöriga i dennes Användarkonto omedelbart anmäla detta till eventDo. EventDo ska då utan dröjsmål spärra Användarkontot från vidare användning.

Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som eventDO vid var tid har angivit i Tjänsten. EventDo äger rätt att ändra gällande säkerhetsföreskrifter. Sådana ändringar träder i kraft på motsvarande sätt som villkorsändringar enligt punkten 3 ovan.


EventDo äger rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten om Användaren misstänks bryta mot dessa Allmänna villkor eller på annat sätt medföra skada för eventDo, Tjänsteleverantör, annan användare eller tredje part.

Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta eventDo för den skada som uppkommit i samband med missbruket och/eller Användarens brott mot dessa Allmänna villkor.


8. Begränsad tillgång till Tjänsten

EventDo garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Eftersom Tjänsten kan störas av faktorer utanför eventDos kontroll lämnar eventDo inte heller några garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.


EventDo har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. EventDo har även rätt att omedelbart stänga av tillgången till Tjänsten om nyttjandet av Tjänsten allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada eventDo eller andra parter. EventDo ska skyndsamt informera Användaren om att tillgången till Tjänsten stängts av eller begränsats i något avseende.

EventDo har rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten, om eventDo misstänker att Användaren har brutit mot dessa Allmänna villkor eller på annat sätt riskerar att orsaka skada för eventDo, Tjänsteleverantör, annan användare eller annan person. EventDo förbehåller sig rätten att på egen hand avgöra om Användare har brutit mot någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor.


9. Ansvar i förhållande till Tjänsteleverantörer

EventDo företräder inte på något sätt Tjänsteleverantörer gentemot Användare. Användaren ansvarar självständigt för fullgörandet av alla avtal som Användaren ingår med Tjänsteleverantör.


Användaren ansvarar självständigt för att inhämta information om de tjänster som Användaren beställer genom Tjänsteleverantören. Användaren ansvarar även självständigt för att granska och följa Tjänsteleverantörens villkor för nyttjande av de tjänster som Tjänsteleverantören erbjuder.


EventDo avsäger sig allt ansvar från de tjänster som tillhandahålls av Tjänsteleverantör och lämnar inga, varken uttryckliga eller underförstådda, garantier avseende Tjänsteleverantörs uppfyllande av sina förpliktelser gentemot Användaren. Tjänsteleverantören ansvarar självständigt för uppfyllandet av eventuella skyldigheter gentemot Användaren.


10. Immateriella rättigheter

EventDo äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Detta innebär bland annat att eventDo är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i dessa Allmänna villkor ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.


Användaren har inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.

Allt innehåll på Webbsidan och i Applikationen såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, ljudfiler och mjukvara tillhör eventDo eller leverantören av innehållet, till exempel Tjänsteleverantör. All obehörig användning eller distribution av innehållet som riskerar att bryta mot tillämplig lagstiftning eller dessa Allmänna villkor kan bli föremål för rättsliga åtgärder.


11. Tredjepartshemsidor

Webbsidan och Applikationen kan innehålla länkar till Tredjepartshemsidor. EventDo har ingen kontroll över eller ansvar för länkade Tredjepartshemsidor och ska inte heller ansvara för eventuell skada som uppstår i samband med användning av eventuella tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.


EventDo uppmanar Användaren och besökare på Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och integritetspolicy för dessa Tredjepartshemsidor.


12. Ansvarsbegränsning och friskrivning

EventDo är varken ansvarig för den aktivitet som sker i Tjänsten eller sådan information som är tillgänglig för Användaren i Tjänsten. EventDo är därför aldrig skyldigt att utge ersättning för bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, dataförlust eller andra direkta eller indirekta förluster eller skador, eller andra kostnader som direkt eller indirekt beror på (i) Användarens eller andra användares användning av Tjänsten, (ii) det material som återfinns i Tjänsten, eller (iii) de mellanhavanden som sker mellan Användaren och Tjänsteleverantören. Ansvarsbegränsningen gäller även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.


13. Klagomål och tvistelösning utanför domstol

I det fall Användaren har klagomål avseende Tjänsten är Användaren välkommen att framföra sådana klagomål till eventDo via de kontaktuppgifter som anges nedan i punkt 15. EventDo strävar alltid efter att Användaren ska vara nöjd, och kommer att anstränga sig för att lösa situationen.


14. Force majeure

Med undantag för fall då Användaren eller eventDo har agerat grovt vårdslöst, är respektive part alltid befriad från ansvar för brott mot parternas avtal avseende Tjänsten som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.


15. Kommunikation

Användaren accepterar att all kommunikation från eventDo, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten och/eller dessa Allmänna villkor får ske elektroniskt.


Dessa Allmänna villkor är upprättade på svenska och meddelanden mellan Användaren och eventDo ska ske på svenska.


För frågor gällande Tjänsten eller dessa Allmänna villkor ombeds Användaren att vända sig till eventDo. EventDos kontaktuppgifter är:


Adress:

EventDo AB

Ögärdesvägen 1

436 40, Askim

E-post: contact@eventdo.se


16. Meddelanden

Meddelanden från eventDo respektive Användaren till den andra parten ska levereras personligen eller med bud, rekommenderat brev eller e-post till de adresser som senast skriftligen meddelats av den andra parten. Meddelande ska anses mottaget:


A. om lämnats personligen eller med bud: vid avlämnandet;

B. om avsänts med rekommenderat brev: fem (5) dagar efter avsändandet; eller

C. om avsänts med e-post: dagen för avsändandet, om avsändaren kan visa att meddelandet har skickats till rätt e-postadress.


17. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse, eller del därav, i dessa Allmänna villkor anses ogiltig ska detta inte innebära att avtalet mellan eventDo och Användaren i sin helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning av avtalet ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet.


18. Överlåtelse

Part äger inte rätt att helt eller delvis pantsätta eller överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annan utan den andra partens skriftliga godkännande. EventDo har dock alltid rätt att överlåta avtalet mellan eventDo och Användaren till ett bolag som ingår i samma koncern som eventDo.


19. Tillämplig lag och tvistelösning

På avtalet mellan Användaren och eventDo, inbegripet dessa Allmänna villkor, ska svensk rätt tillämpas med undantag för dess lagvalsbestämmelser. Tvister som uppstår mellan Användaren och eventDo ska avgöras i svensk allmän domstol.


 

Copyright © 2019 eventDo AB